តើអ្វីជាបំណងរបស់ AAECGE ? 

ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៨ និស្សិតខ្មែរពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើម មានវត្តមាននៅ École Polytechnique ប្រទេសបារាំង តាមរយៈការប្រឡងចូល ហើយដូចគ្នានោះដែរ នៅឆ្នាំ ២០១២ ចំពោះ សាលា ESPCI, ឆ្នាំ២០១៣ ចំពោះសាលា ENSTA, និងឆ្នាំ២០១៤ ចំពោះសាលា ENSIIE ។ នេះគឺជា ការចាប់ផ្តើម មួយដ៏ល្អ ចំពេាះនិស្សិតខែ្មរ ដើម្បីឈាន ជើងចូល Grandes Écoles នៅប្រទេសបារាំង⁣ ប៉ុន្តែ ចំនួននេះ នៅតិច នៅឡើយ បើធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ី និង អាមេរិកខាងត្បូង។ ដោយ ហេតុដូច្នេះ ហើយ ទើបសមាគម AAECGE បានបង្កើតប្លុកនេះឡើង ក្នុងគោលបំណងសំខាន់ៗ ចំបងគឺ ៖

  • ការជួយពង្រឹងសមត្ថភាព និង លើកទឹកចិត្ត សិស្ស និស្សិតខ្មែរឱ្យចូលរួមក្នុងការ ប្រលងចូលរៀន Grands  Écoles នៅប្រទេសបារាំង ដោយរំពឹងទុកថា អាចនឹងបង្កើនវត្តមានពួកគេ តាមរយៈការ ផ្តល់នូវ ឯកសារជាលំហាត់ត្រៀម និងលំហាត់ សម្រាប់បង្កើនចំនេះដឹងបន្ថែមផ្នែកគណិតវិទ្យា និង រូបវិទ្យាសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់វិស្វករ។
  • ការបណ្តុះនូវគំនិតចង់ចេះ ចង់ដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តដល់សិស្ស និស្សិតខ្មែរ ដោយធ្វើការផ្តល់ និង ណែនាំឱ្យ អានអត្ថបទវិទ្យាសាស្រ្តនានា ដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការ ពិគ្រោះ យោបល់ ជាមួយសមាជិកក្រុមនៃគេហទំព័រនេះ។

 

2 Responses to

  1. SEM SREYPOV says:

    I really want to see paper exam for these schools so much that I never see before.So I want u to show those to me by email and others. Because I must improve my knowledge and also know about my lacks for exam, when I see it.

  2. aaecge says:

    @SEM SREYPOV: Thank you very much for your interest in the system of grand Ecole. Regarding the exam preparation, we are sorry that we have not gathered the previous year’s exam papers. Nevertheless, you still can go to our “ត្រៀមប្រលង” item in which you can find some samples and problems that our successfull candidates have passed.

    Best Regard,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s