ឱកាសមកសិក្សានៅប្រទេសបារាំង

 

france-study-consultants_www-lnconsultancy-com_លោកអ្នកប្រហែលអានរួចមកហើយ អំពីគោលបំណងនៃការបង្កើត web page របស់យើងខ្ញុំ នៅក្នុងទំព័រដើម។ ដើម្បីឱ្យអ្នកអាន បានយល់ពីឱកាសនៃការមកសិក្សានៅស្រុកបារាំង ជាពិសេសយល់ពី ប្រព័ន្ធសិក្សានៅតាម Grandes Écoles ដែលសុទ្ធសឹងតែជា សាកលវិទ្យាល័យល្បីៗនៅស្រុកបារាំង  ហើយជាសាលា ដែលពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ធ្លាប់បាន  និងកំពុងសិក្សា លោកអ្នកអាចអាននៅខាងក្រោមនេះ ពីការសង្ខេបត្រួសៗ អំពីប្រវត្តិ និងប្រព័ន្ធសិក្សានៃ Grandes Écoles បី គឺ

សាលាប៉ូលីតិចនិក “Ecole Polytechnique”

សាលា “ENSTA ParisTech”

សាលា Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de la ville de Paris (ESPCI ParisTech).

 

 

 

8 Responses to ឱកាសមកសិក្សានៅប្រទេសបារាំង

 1. very fantstic schooi iwant to study there so much

 2. Ny Veit says:

  great senior want to go too…

 3. oh la la … c’est ma ambition

 4. aaecge says:

  We hope that we can meet you too.

 5. aaecge says:

  Try your best guy

 6. yes thz q bro . Do u have a scholarship book for other scholarship like to japan or singapore ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s