ទំនាក់ទំនងទូទៅ

team

“ប្រវត្តិរូបសង្ខេប”
    ម៉ង់ ចិត្រា
-មកពី៖ ខេត្តកំពត
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖ គណិតវិទ្យា
-វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ២៥
-Ecole Polytechnique ជំនាន់ X2008
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ “Innovation Technology”
****អនុបណ្ឌិតផ្នែក៖ “Mechanics of Damage and Fracture”
-Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergie Alternatives (CEA)
**** បណ្ឌិតផ្នែក Material Science and Engineering ជំនាញខាងBehavior of Bond Slip in Reinforced Concrete Contact
Email: mangchetra2005@yahoo.com

        មុយ សុខសីហា
bong_seiha-មកពី៖ រាជធានីភ្នំពេញ
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖ រូបវិទ្យា
-វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ២៦
-Ecole Polytechnique ជំនាន់ X2008
 ****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ “Energy of the XXI Century”, Department of Physics
****អនុបណ្ឌិតផ្នែក៖ “Material Science and Nano-object”
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Department of Material Science and Engineering
****និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែក Material Science and Engineering ជំនាញខាង Nanotechnology, Materials for Photovoltaic and Thermoelectricity, Simulation, Molecular Dynamics
Email: sokseiha.muy@polytechnique.org ; sokseiha@mit.edu

       ស្វាយ អង្គារ៉ា
bong angkeara-មកពី: ខេត្តតាកែវ
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖ គណិតវិទ្យា
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ២៧
Ecole Polytechnique ជំនាន់ X2009
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ “Solid Mechanics”, Department of Mechanics
Ecole Nationale des Ponts et des Chaussées
****សញ្ញាប័ត្រវិស្វករផ្នែក ៖ “Construction and Civil Engineering”
****អនុបណ្ឌិតផ្នែក ៖ “Mechanics of Materials and Structures”
-Ecole Centrale Paris
****និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែក ៖“Geodynamics and Structural Engineering” ជំនាញខាង ៖ “Numerical Simulation of Seismic Wave Propagation in Homogeneous and Heterogeneous Soil Media, Soil-Structure Interaction, Stochastic Modeling for Earthquake Engineering”
Email: angkeara.svay@polytechnique.org ; angkeara.svay@ponts.org

       ជ័យ សុភ័ក្រ្ត
pheak
-មកពី: ខេត្តកណ្ដាល
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖ រូបវិទ្យា
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ២៧
Ecole Polytechnique ជំនាន់ X2010
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ “Mechanics”, Department of Mechanics
Ecole Nationale des Ponts et des Chaussées
****និស្សិតសញ្ញាប័ត្រវិស្វករផ្នែក ៖ “Construction and Civil Engineering”
****និស្សិតអនុបណ្ឌិតផ្នែក ៖ “Mechanics of Materials and Structures”
Email: cheysopheak@gmail.com ; sopheak.chey@polytechnique.edu

          ហ៊ុយ ស៊ីវអ៊ឺ
hear er

-មកពី: ខេត្តកំពង់ធំ

-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖ គណិតវិទ្យា
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ២៨
Ecole Polytechnique ជំនាន់ X2011
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖“Energy of the XXI Century”, Department of Physics
Email: seav-er.huy@polytechnique.edu

           សែ តារា
dara
-មកពី: ខេត្តកណ្ដាល
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖ គណិតវិទ្យា
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ២៨
Ecole Polytechnique ជំនាន់ X2011
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ “Mechanics”, Department of Mechanics
Email: dara.se@polytechnique.edu

           អ៊ីម សីហា
seiha_im
-មកពី: រាជធានីភ្នំពេញ
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖ រូបវិទ្យា
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ២៨
Ecole Polytechnique ជំនាន់ X2011
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖“Energy of the XXI Century”, Department of Physics
Email: imseiha@yahoo.fr

       
    អ៊ុច ប៊ុណ្ណារិទ្ធ
srey oun
-មកពី: ខេត្តកណ្ដាល
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖ រូបវិទ្យា
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ២៩
Ecole Polytechnique ជំនាន់ X2011
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖“Structural Mechanics”, Department of Mechanics
Email: bunnarithuch@yahoo.com

         ទូច សុភក្តិ
pheak small
-មកពី: ខេត្តកណ្ដាល
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖ គណិតវិទ្យា
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ២៩
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI) ជំនាន់ ១៣១
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ “Energy of the XXI Century”
Email: touchsopheak@yahoo.com

         ហែម សុភាសិទ្ធ
14169751_526407044230671_1013341870_n-មកពី: រាជធានីភ្នំពេញ
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖ Electronic, Automatics, Matlab Programming, Physico-chemistry
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ២៨, EAT
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI) ជំនាន់ទី ១៣១
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ Physico-chemistry, Microfluidic
Email: proverb_hem@yahoo.com

  ឃួន ឡាឌីយ៉ា
13932332_1772298009648923_1905394582_o
-មកពី: ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖  គណិតវិទ្យាអនុវត្តន៍ និង ពត៌មានវិទ្យា
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ៣០
Ecole Polytechnique ជំនាន់ X2013
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ Applied Mathematics 
Email:  khounladya@yahoo.com / khounladya@gmail.com

   សេង សុដារិទ្ធ
IMG_3648-មកពី: ខេត្តកំពង់ចាម
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖  Applied Mathematics and Mechanics of Structures
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ៣០
Ecole Polytechnique ជំនាន់ X2013
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ Civil Engineering
Email:  sodarithseng@yahoo.com / sodarith.seng@polytechnique.edu

   ឌិន រតនៈ
14124070_1153369698058471_433980485_o-មកពី: ខេត្តកណ្តាល
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖  រូបវិទ្យាទំនើប និង មេកានិច
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ៣១ 
Ecole Polytechnique ជំនាន់ X2014
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ Civil Engineering
Email: dinratanak@yahoo.com

   អៀ ប៊ុនថាន
12717368_1131824196861715_2921691780540731267_n-មកពី: ខេត្តពោធិ៍សាត់
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖  គណិតវិទ្យា និងមេកានិច
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ៣១ 
Ecole Polytechnique ជំនាន់ X2014
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក៖  “Mechanics”, Department of Mechanics
Email: bunthan_iea@yahoo.com

  គៀន ហ្វកហ្វីដែល
14152214_10208704594864494_1048143627_o
-មកពី: ខេត្តបាត់ដំបង
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖  កុំព្យូទ័រ
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ៣០
Ecole National Supérieure d’Informatique
pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE) ជំនាន់ទី៤៨
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ ព័ត៌មានវិទ្យា
Email: forcefidele@gmail.com

  អៀម លីហេង
unnamed.jpg
-មកពី: ខេត្តតាកែវ
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖  គណិតវិទ្យាអនុវត្តន៍
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ៣១ 
Ecole National Supérieure d’Informatique
pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE) ជំនាន់ទី៤៨
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ Applied Mathematics 
Email: eam.liheng@gmail.com

  សំ ចន្រ្ទា
14159835_1684602158529237_1275567219_n
-មកពី: រាជធានីភ្នំពេញ
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖  គណិតវិទ្យាអនុវត្តន៍
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ៣១ 
Ecole National Supérieure d’Informatique
pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE) ជំនាន់ទី៤៩
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ Applied Mathematics 
Email: chantreasam32@yahoo.com

  គឹម ពេជ្រហត្ថា
IMG_2158-001-មកពី: រាជធានីភ្នំពេញ
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖  រូបវិទ្យា
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ៣១ 
Ecole National Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) ជំនាន់២០១៨
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ Mechanical Systems and Environment
Email: hatha.kim@gmail.com

   ថន ប៉ោសេង
 
-មកពី: ខេត្តកណ្ដាល
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖ រូបវិទ្យា
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ៣២
Ecole Polytechnique (l’X) ជំនាន់ X2015
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ “Mechanics of Fluids and Solids”
Email: poseng.than@gmail.com

ឃុន គីមអាង
received_10208875649281697.jpeg
-មកពី: រាជធានីភ្នំពេញ
-ចំណង់ចំណូលចិត្ត ៖  មេកានិកក្លាស៊ិក និងពត៌មានវិទ្យា
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ជំនាន់ទី ៣២
Ecole Polytechnique ជំនាន់ X2015
****ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករផ្នែក ៖ Department of Informatic
Email: allenkhun22@gmail.com

  


3 Responses to ទំនាក់ទំនងទូទៅ

  1. So Great seniors! 🙂

  2. I am so proud all of seniors .
    can upload some French book that good for ITCer ?
    thanks advance

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s